กิจกรรม : ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป


รายละเอียด :
    

ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด้วยสภาเทศบาลตำบลเขาน้อย มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อยเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยนายอำเภอปราณบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลเขาน้อย ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบล เขาน้อยเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเขาน้อย จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อยแล้วเจ็ดวัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**