ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
เรื่อง : ศูนย์การทหารรายค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

 

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นค่ายทหารที่มีเนื้อที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของกองทัพบก ด้วยพื้นที่ประมาณ5หมื่นไร่กว่าๆ ที่นี่จึงเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าเขาและสายน้ำปราณบุรี ที่ค่ายนี้เป็นแหล่งกำเนิดด้านวิทยาการของเหล่าทหารราบ ได้เริ่มจัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตค่ายขึ้น เมื่อปี 2542 จนกระทั่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในปี 2545 “Thailand Tourism Awards 2002” กิจกรรมท่องเที่ยวของศูนย์การทหารราบ ที่น่าสนใจ แบ่งเป็นกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ กิจกรรมท้าทายความสามารถและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ 

 ก่อนอื่นเราต้องไม่ลืมที่จะมาเคารพอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ยืนเด่นเป็นสง่าเหมือนสัญลักษณ์ของค่ายนี้ และเข้าเยี่ยมชมภายในอาคาร”อนุสรณ์สถานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติและผลงานของท่านในอดีต รวมถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของท่านในสมัยนั้น

 

 กิจกรรม ศึกษาธรรมชาติ ที่ท่าเสด็จ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกภายในค่ายธนะรัชต์ ริมแม่น้ำปราณบุรี “ท่า เสด็จ” แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า ท่าฝรั่งหรือแก่งฝรั่ง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นท่าน้ำที่มีต้นฝรั่งที่ปลูกโดยชาวบ้านเป็นจำนวนมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อปี พ.ศ.2503 กองทัพบกได้ตั้งศูนย์ฝึกกำลังทดแทนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา ที่ค่ายนี้จึงมีทหารฝรั่งมาประจำการอยู่ และได้ลงเล่นน้ำที่ท่าน้ำแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่า “ท่าฝรั่ง” หรือ “แก่งฝรั่ง” และเนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาประทับแรมที่พระราชวังไกลกังวลและจะ เสด็จมาพักผ่อนพระอิริยาบถที่ท่าฝรั่งทุกครั้ง จึงขนานนามพื้นที่ท่าฝรั่งเพื่อเป็นมงคลนามว่า “ท่าเสด็จ” ตั้งแต่นั้นมา

 ตรง กลางลานโล่งมีศาลาไม้เสาตะเคียนทรง 6 เหลี่ยม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปครึ่งพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะ บริเวณโดยรอบจัดทำเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ในวรรณคดีแซมกับไม้ป่า ให้ความร่มรื่นใจยิ่งนัก

 กิจกรรม การสาธิตการดำรงชีพในป่า เป็นการสาธิตการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดในป่า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร พืชป่าที่สามารถรับประทานได้และเป็นยารักษาโรค รวมถึงพืชที่ให้น้ำ การหาน้ำดื่มจากเครือเถาวัลย์ สัตว์ที่เป็นอาหารและการใช้อุปกรณ์ครัวเท่าที่มี ประกอบอาหารกันเอง การหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ และอื่นๆอีกมากมาย

 หลัง จากฟังการสาธิตแล้ว ถึงคราวที่ต้องลงมือประกอบอาหารกันเอง ณ บริเวณท่าเสด็จ ริมน้ำปราณ ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนานในคราวเดียวกัน มื้อนี้เป็นมื้อที่น่าภาคภูมิใจของใครหลายๆคนทีเดียว วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมนี้ เพื่อแสดงถึงความสามัคคีภายในกลุ่มเป็นหลัก การวางแผนการจัดการหน้าที่ของสมาชิก รวมไปถึงการเสียสละ มีน้ำใจในหมู่พวกพ้อง ซึ่งหากเยาวชนได้เข้าทำกิจกรรมนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สามาถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 หลัง จากรับประทานอาหารด้วยฝีมือตัวเองในบรรยากาศริมน้ำแล้ว ก็เดินทางไปทำกิจกรรมอื่นๆกันต่อ กิจกรรมท้าทายความสามารถ คือ กระโดดหอสูง 34 ฟุต, เลื่อนบก และโรยตัวหน้าผาจำลอง ซึ่งแต่ละฐานสถานีจะมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และการสาธิตก่อนทุกครั้ง เพื่อความเข้าใจและความปลอดภัย100% ของผู้ที่เข้าทำกิจกรรม

 กระโดด หอสูง 34 ฟุต ไม่สูงแต่เสียว เป็นความสูงที่คนทั่วไปจะมีความรู้สึกเสียวที่สุด เป็นการจำลองแบบการกระโดดร่มออกจากประตูเครื่องบิน เพื่อท้าทายและทดสอบความกล้าในตัวเอง

 นอกจากนี้ภายในค่ายธนะรัชต์ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น ไต่หน้าผาจำลองและหน้าผาจริง, สถานีทดสอบกำลังใจ 10 สถานี, สนามยิงปืนเพ้นท์บอล, เดินป่าศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวเขาน้อย, ล่องเรือยางชมธรรมชาติ, สนามกอล์ฟ, กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สำนักงานการท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์   ต.เข้าย้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3255 5158 , 0 3262 1730
หรือ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก 297 อาคารสวัสดิการทหารบก ชั้น 3   ถนน  ศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-2826835, 02-2975831,     083- 1232647

 ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.idotravellers.com

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 1503 คน