ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาน้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 18 ข้อ 19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 ประกอบ ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  ตำแหน่ง

    - ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าตบแทน เดือนละ 9,000 บาท)

2. การรับสมัตร

    2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

    ให้ผู้ประสงค์ที่จะรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ืั้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

    2.2 หลักฐานการสมัตรต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

    ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ด้วยตนเองภายในวันทำการเปิดรับสมัคร

    - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน      จำนวน   3   รูป

    - สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)                      จำนวน    1  ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                      จำนวน   1  ฉบับ

    - ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)                                                                  จำนวน   1  ฉบับ

    - สำเนาเอกสารใบสำคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร

      หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)                                                         จำนวน   1   ฉบับ

    - สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส      จำนวน   1   ฉบับ

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประเมิน

    เทศบาลตำบลเขาน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน

     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต้่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

6. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

     เทศบาลตำบลเขาน้อย จำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 438 คน