วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แจ้งระบายน้ำลงแม่น้ำปราณบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
5 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ก.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง กำหนดขั้นตอนมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 ก.ค. 2564
8 คำสั่งเทศบาลตำบลเขาน้อย ที่ 5562563 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 ก.ค. 2564
9 ประกาศจัดตั้งสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ก.ค. 2564
10 ประกาศกำหนดวันประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ก.ค. 2564
11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 มิ.ย. 2564
12 ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการประชาชนในการชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 มิ.ย. 2564
13 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 มิ.ย. 2564
14 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 พ.ค. 2564
15 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อประชาชนท่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีสถานพยาบาลกำหนดให้กักตัว และบุคคลท่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 พ.ค. 2564
16 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรมขององค์กร พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 พ.ค. 2564
17 รายงานผลความคืบหน้าการบริหาจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 พ.ค. 2564
18 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 พ.ค. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 พ.ค. 2564
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20