คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
29 ต.ค. 2561
12 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 ต.ค. 2561
13 กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ต.ค. 2561
14 กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 ต.ค. 2561
15 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ต.ค. 2561
16 กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 ต.ค. 2561
17 กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 ต.ค. 2561
18 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ต.ค. 2561
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 ต.ค. 2561
20 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7