คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 ก.ย. 2561
32 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ก.ย. 2561
33 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ก.ย. 2561
34 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 ก.ย. 2561
35 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 ก.ย. 2561
36 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ก.ย. 2561
37 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.ย. 2561
38 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ก.ย. 2561
39 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 ก.ย. 2561
40 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7