กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฎกระทรวง
20
28 ก.ย. 2561
2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
16
28 ก.ย. 2561
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
17
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1